Salgsbetingelser for digitale forbrukerkjøp av tjenester fra
Ally Advokater AS

Innledning

Ally Advokater AS 925 668 508 tilbyr juridiske tjenester levert digitalt, enkelt, oversiktlig og forutsigbart.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no 

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Merk spesielt at kunden ved kjøpet aksepterer at det ikke er angrerett ved levering av tjenestene.

Ally kan kontakte alle kunder om kundens erfaringer med tjenesten. Det er valgfritt for kunden å svare. Disse brukervilkårene og personvernerklæringen er juridisk bindende avtaler mellom Ally og kunden. 

Ved salg av enkelttjenester digitalt erstatter disse salgsbetingelser ordinær oppdragsbekreftelse.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er Ally advokater AS, org nr. 925 668 508, e-post hei@allyjuss.no, telefon 22 33 46 00, heretter Ally.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kunden ikke bære.

Unntak fra dette er der det ved enkelte tjenester medfører gebyr fra det offentlige ved innsending, registrering eller oppbevaring. Disse gebyrene vil kunden selv måtte dekke. Eksempler på slike tjenester er skjøter, testamenter, ektepakter og lignende. (listen er ikke uttømmende). Dersom innsendelsen foretas av Ally på vegne av kunden vil kunden være ansvarlig for betaling selv i tilfeller der Ally faktureres gebyret. Ally vil ikke pådra kunden disse kostnadene uten uttrykkelig samtykke.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til Ally. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Ally i bestillingsløsningen eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Kunden må så raskt som mulig gi Ally beskjed ved slike feil.

Kjøp av tjenester hos Ally forutsetter at kunden er myndig og over 18 år. Ally har ikke ansvar for eventuell ugyldighet som følge av manglende rettslig handleevne hos kunden. 

Betaling

Tjenester levert digitalt betales ved bestillingen.

Ved betaling aksepterer kunden disse salgsbetingelser og personvernerklæringen.

Levering

Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen, skal Ally levere tjenesten til kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Tjenesten leveres kunden som avtalt i bestillingsløsningen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Digital samhandling ved kjøp av tjenester

Ved kjøp av tjenester må kunden ha BankID tilgjengelig og en datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang.

Ved kjøp av tjenester fra Ally aksepterer kunden å kommunisere elektronisk. Enkelte dokumenter kan likevel sendes til signering per post til adressen brukeren har oppgitt. Utsendelse av dokumenter på papir er kun aktuelt når signering på papir er en forutsetning for etablering av et gyldig dokument.

Brukeren er selv ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger. Dersom kunden har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger er ikke Ally ansvarlig for eventuelle følgefeil.

Ingen angrerett

Tjenestene levert av Ally er fremstilt etter kundens spesifikasjoner og får et tydelig personlig preg. Ved kjøp av tjenester gir du forhåndssamtykke til at angreretten faller bort når Ally og eventuelle underleverandører har levert i samsvar med sine forpliktelser overfor deg.

Juridisk rådgivning

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet Ally, eller underleverandører av Ally, har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

Ally er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige.

All juridisk rådgivning følger de til enhver tid gjeldende reglene for rettshjelpsvirksomhet. Slike regler finnes blant annet i domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk og Allys interne rutiner.

Ally er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste. 

Ally er ikke ansvarlig for tap som følge av at tjenestens resultat ikke samsvarer med den vurdering Ally på forhånd har gitt av tjenestens mulige utfall.

Omfanget av rådgivningen som gis gjennom kjøp av tjenestene vurderes fortløpende av Allys advokater/ advokatfullmektiger. Oppfølging skal skje i form av dialog med kunden.

Dersom annet ikke avtales direkte med kunden, omfatter ikke allerede kjøpte tjenester juridisk rådgivning ut over det som er beskrevet ved kjøpet.

Alle ansatte i Ally og Allys samarbeidspartnere vil kunne samarbeide om levering av tjenester. Alle ansatte som har tilgang til å levere tjenester er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for lagring av saksdokumenter i våre systemer og intern dialog mellom de som er bundet av taushetsplikten som ledd i kvalitetssikring av den rådgivningen som gis.

Når flere personer benytter seg av tjenesten for å inngå en avtale med flere parter, forutsettes det å være enighet mellom partene.

Ally og andre som utfører advokattjenester på vegne av Ally vil undersøke og avklare om det foreligger interessekonflikter som gjør at oppdrag ikke kan utføres. De nærmere reglene for interessekonflikt kommer frem av det rettslige rammeverket som gjelder for levering av juridiske tjenester.

Kunden vil så raskt som mulig etter kjøpet få opplyst hvem som er ansvarlig advokat for tjenesten dersom dette ikke er avtalt før eller ved bestilling.

Forsinkelse og manglende levering - kundens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Ally ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/ eller kreve erstatning fra Ally, begrenset til kostnaden for tjenesten.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel på e-post). 

Oppfyllelse 

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Ally. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Ally ikke kan overvinne. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kunden likevel kreve oppfyllelse. Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom vedkommende venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

Heving 

Dersom Ally ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kunden oppfordre Ally til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Ally ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kunden heve kjøpet. 

Kunden kan heve kjøpet umiddelbart hvis Ally nekter å levere tjenesten eller Ally ikke kan levere tjenesten som følge av regler for god advokatskikk, eksempelvis interessekonflikt eller lignende. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, forutsatt at kunden uttrykkelig ved kjøpet har underrettet Ally om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

Erstatning 

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen, begrenset til tjenestens opprinnelige kostnad. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Ally godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Allys kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Ally melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kunden mottok tjenesten. 

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/ eller kreve erstatning fra Ally, begrenset til tjenestens opprinnelige kostnad. 

Reklamasjon til Ally bør skje skriftlig. 

Retting eller omlevering 

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Ally kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Ally urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Ally har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

Prisavslag 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom tjenesten ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tjenestens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. 

Heving

Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Ally sine rettigheter ved kundens mislighold

Dersom kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Ally eller forhold på Allys side, kan Ally etter omstendighetene holde tjenesten tilbake. 

Ally har rett til å avbryte levering av tjenesten dersom kunden ikke medvirker til levering eller opptrer på en måte som ikke er i samsvar med inngått avtale med Ally eller med norsk lov. Dette gir ikke kunden rett til å heve avtalen.

Ally vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr 

Dersom kjøperen ikke betaler eventuelle gebyrer eller annet i henhold til avtalen, kan Ally kreve renter av utestående beløp etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kunden kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Ally. Kunden samtykker til at Ally, i tråd med personopplysningsloven, kan innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Ally skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. 

Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Ally skal kunne gjennomføre avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Allys retningslinjer for behandling av personopplysninger er tilgjengelig på www.allyjuss.no.

Klager

Klager rettes til Ally innen rimelig tid. 

Dersom kunden er misfornøyd med leveringen av tjenesten, oppfordres kunden til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder i Ally. Ally vil så raskt som mulig vurdere de påklagede forhold. 

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på www.advokatenhjelperdeg.no

Konfliktløsning

Salgsbetingelsene og alle forhold mellom Ally og kunden er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Mekling skal benyttes.

Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

 

Kundeservice og kontakt

For alle spørsmål om kjøp, tjenester, klager eller annet, ta kontakt med kundeservice via e-post på hei@allyjuss.no 

Ally vil forsøke å besvare alle henvendelser innen rimelig tid.